top of page
Søk
  • Sandra

Unleash Creativity Through 'Walk and Talk'

Oppdatert: 21. aug. 2023


Are you seeking a more dynamic and refreshing way to engage in meaningful conversations? Our 'Walk and Talk' sessions take you beyond traditional settings, inviting you to converse while immersing yourself in nature's tranquility. Uncover clarity, boost creativity, and foster deeper connections as you stroll through invigorating landscapes.


Key benefits of 'Walk and Talk':


Revitalize Conversations: Break free from the confines of walls and desks. Nature's soothing backdrop creates an atmosphere where conversations flow effortlessly, enabling genuine connections.


Enhanced Well-being: Immerse yourself in the revitalizing power of nature. The combination of physical activity and fresh air works wonders for reducing stress and promoting mental clarity.


Tailored Experiences: Customize your sessions to your pace and preferences. Whether you're seeking active discussions or peaceful contemplation, our 'Walk and Talk' adapts to your needs.


In ancient times, philosophers practiced "Walk and Talk." Sokrates, the wandering sage, philosophized, conversed, and posed questions to guide us towards greater insight. Aristotle founded "The Peripatetic School." Peripatetic means to walk. In today's age, figures like Jens Stoltenberg, Mark Zuckerberg, and Barack Obama incorporate 'walk and talk' into their professional roles. Steve Jobs did so as well.


Our competitive advantage:


What sets us apart is the unique blend of engaging conversations and the therapeutic benefits of nature. Unlike indoor settings, the great outdoors stimulates creative thinking and emotional awareness. Our coaches are seasoned experts, skilled in harnessing nature's influence to enrich discussions and insights.


Other advantages:


Research demonstrates a positive correlation between physical activity in nature and cognitive processes, such as coaching and therapy. Physical activity stimulates the production of new nerve cells and forms connections in the brain. Movement triggers happiness hormones. Walking lays the foundation for learning and facilitates a relaxed thought and relaxation mode. Being in motion helps us connect with our bodies and emotions.


The Health Directorate recommends a minimum of 30 minutes of physical activity daily. Together, we move in nature, creating a fresh and relaxing atmosphere. Choose individual conversations or a small group of 2-3 people. Sessions last for 90 minutes.


Addressing your concerns:


Time Constraints: We understand busy schedules. Our flexible scheduling ensures you can seamlessly integrate 'Walk and Talk' sessions into your routine, with locations convenient for you.


Privacy and Confidentiality: Rest assured, your conversations remain private. Nature provides a natural backdrop for open dialogue while maintaining discretion.


Engagement: Worried about staying engaged during the walk? Our experienced coaches are adept at keeping conversations stimulating, ensuring you get the most out of each session.


Common questions:


Q: How long are the sessions?

A: Sessions last 90 minutes, providing ample time for insightful conversations while enjoying the benefits of nature.


Q: Do I need to be physically fit?

A: 'Walk and Talk' is adaptable to your pace and fitness level. Whether you prefer a leisurely stroll or a more active walk, we tailor the experience to your comfort.


Q: What if the weather is bad?

A: We understand weather concerns. We offer flexibility to reschedule or relocate sessions to indoor settings if needed.


Call to action:


Embrace the refreshing approach of 'Walk and Talk' conversations. Experience the transformative synergy of nature and dialogue. Elevate your discussions, enhance your well-being, and forge deeper connections. Book your 'Walk and Talk' session today and step into a world of enriched conversations.


Schedule your session now!

«All the greatest thoughts have come during a walk». - Friedrich Nietzsche


NORSK Frigjør Din Kreativitet med 'Walk and Talk


Leter du etter en mer dynamisk og forfriskende måte å engasjere deg i meningsfulle samtaler på? Våre 'Walk and Talk' økter tar deg bort fra tradisjonelle rammer og inviterer deg til samtaler mens du fordøyer deg i naturens ro. Avdekk klarhet, øk kreativitet og fremme dypere forbindelser mens du rusler gjennom inspirerende landskap.


Nøkkelfordeler med 'Walk and Talk':


Forny Samtaler: Befri deg fra veggene og skrivebordets begrensninger. Naturens beroligende bakteppe skaper en atmosfære der samtaler flyter ubesværet, og ekte forbindelser muliggjøres.


Forbedret Velvære: Fordyp deg i naturens revitaliserende kraft. Kombinasjonen av fysisk aktivitet og frisk luft virker underverk med å redusere stress og fremme mental klarhet.


Tilpassede Opplevelser: Skreddersy øktene etter ditt tempo og preferanser. Enten du søker aktive samtaler eller fredelig ettertanke, tilpasses 'Walk and Talk' til dine behov.


I antikken praktiserte filosofene "Walk and Talk". Sokrates, den vandrende vismannen, filosoferte, samtalte og stilte spørsmål for å lede oss mot større innsikt. Aristoteles grunnla "The Peripatetic School". Peripatetic betyr å gå. I dagens tid inkluderer figurer som Jens Stoltenberg, Mark Zuckerberg og Barack Obama 'walk and talk' i deres profesjonelle roller. Steve Jobs gjorde det også.


Vår konkurransefordeler:


Det som skiller oss ut, er den unike kombinasjonen av engasjerende samtaler og terapeutiske fordeler fra naturen. I motsetning til innendørsmiljøer stimulerer utendørsmiljøet kreativ tenkning og emosjonell bevissthet. Våre erfarne coacher er dyktige i å utnytte naturens påvirkning for å berike samtaler og innsikt.


Andre fordeler:


Forskning viser en positiv sammenheng mellom fysisk aktivitet i naturen og kognitive prosesser, som coaching og terapi. Fysisk aktivitet stimulerer produksjonen av nye nerveceller og danner forbindelser i hjernen. Bevegelse utløser lykkehormoner. Gåing legger grunnlaget for læring og letter avslappet tenkning og avslapping. Å være i bevegelse hjelper oss å koble oss til kroppen og følelsene våre.


Helsedirektoratet anbefaler minimum 30 minutters fysisk aktivitet daglig. Sammen beveger vi oss i naturen, skaper en frisk og avslappende atmosfære. Velg individuelle samtaler eller en liten gruppe på 2-3 personer. Øktene varer i 90 minutter.


Utfordringer på veien:


Tidsbegrensninger: Vi forstår travle timeplaner. Vår fleksible planlegging sikrer sømløs integrering av 'Walk and Talk' øktene i din rutine, med praktiske steder for deg.


Personvern og Konfidensialitet: Vær trygg på at dine samtaler forblir private. Naturen gir en naturlig bakgrunn for åpne samtaler samtidig som diskresjon opprettholdes.


Engasjement: Bekymret for å holde fokus under gåturen? Våre erfarne coacher er flinke til å holde samtalene stimulerende, slik at du får mest mulig ut av hver økt.


Vanlige spørsmål:


Spørsmål: Hvor lenge varer øktene?

Svar: Øktene varer i 90 minutter, slik at det er god tid for innsiktsfulle samtaler samtidig som du nyter naturens fordeler.


Spørsmål: Må jeg være i god fysisk form?

Svar: 'Walk and Talk' tilpasses ditt tempo og din fysiske form. Enten du foretrekker en avslappet spasertur eller en mer aktiv gåtur, tilpasses opplevelsen til ditt komfortnivå.


Spørsmål: Hva om været er dårlig?

Svar: Vi forstår bekymringer knyttet til været. Vi tilbyr fleksibilitet til å endre tidspunkt eller flytte øktene til innendørslokaler ved behov.


Ta steget nå:


Omfavne den forfriskende tilnærmingen til 'Walk and Talk' samtaler. Opplev den transformative synergien mellom natur og dialog. Løft samtalene dine, forbedre ditt velvære og skap dypere forbindelser. Bestill din 'Walk and Talk' økt i dag og trå inn i en verden av berikende samtaler.


Ring oss!

«Alle de største tanker er kommet under en gåtur». -Friedrich Nietzsche57 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commentaires


bottom of page